The Dutch Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door The Dutch voor een Member te organiseren of georganiseerde events en beslaan elf artikelen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van The Dutch.

1.2 Onder een event wordt onder meer verstaan het organiseren van (golf)reizen, clinics, competities, wedstrijden, (halve) shotguns, golfdagen, vergaderarrangementen, feesten, presentaties, congressen gedurende één of meer dagdelen, het reserveren van een of meerdere starttijden en het reserveren van een of meerdere vergaderruimtes.

1.3 Onder Member wordt verstaan de wederpartij van The Dutch.

1.4 De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele proces dat aan het sluiten van een overeenkomst tot het organiseren van een event voorafgaat en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door The Dutch zijn verleend, respectievelijk verricht.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel 2. Voorstel

2.1 Ieder Member kan geheel vrijblijvend aan The Dutch een voorstel vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door Member nader omschreven event te organiseren.

2.2 Bij een event dient het Member zelf aanwezig te zijn. Het gaat om de Private Member of indien de wederpartij een Corporate Member is dan betreft het de speelgerechtigde.

2.3 In een voorstel staat onder meer een beschrijving van het event, de naam van de contactpersoon binnen Membership Services van The Dutch, de contactpersoon van het Member, tegen welke prijs The Dutch het door het Member gewenste event kan organiseren, het aantal deelnemers en de datum of data.

2.4 Het voorstel houdt in dat The Dutch de in het voorstel omschreven diensten, faciliteiten, datum/data, tegen de geoffreerde prijs, direct voor het Member zullen vrijhouden. The Dutch en het Member spreken een termijn af waarvoor het voorstel zal gelden. De maximale duur voor het voorstel is tien werkdagen.

2.5 Een telefonisch voorstel zal schriftelijk, eventueel per e-mail, door Membership Services worden bevestigd in een ‘Bevestiging voorstel’ waarin een omschrijving van het event, de prijs en de gereserveerde datum/data staan.

2.6 Indien een tweede Member, tijdens de periode dat het voorstel geldt, één of meerdere data wil boeken zal eerst aan het eerste Member een termijn van 48 uur worden gegund om zijn/haar voorstel in een reservering om te zetten. Na het verstrijken van deze 48 uur vervalt het voorstel en is The Dutch niet langer gebonden aan het voorstel.

Artikel 3. Reservering

3.1 Een Member kan het voorstel door deze akkoord getekend te retourneren of het voorstel te bevestigen per e-mail, omzetten in een reservering, zijnde door het Member definitief verlenen van een opdracht tot het organiseren van een event als omschreven in het voorstel aan The Dutch.

3.2 Door de reservering is een overeenkomst tot stand gekomen.

3.3 Een aldus tot stand gekomen reservering is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan het Member te worden bevestigd.

3.4 Wijzigingen in de reservering kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Aantal deelnemers

4.1 Het Member dient minimaal één week voor aanvang van het event het juiste aantal deelnemers schriftelijk te melden aan The Dutch.

4.2 Afwijking – ten opzichte van de reservering – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast.

4.3 Bij afwijking – ten opzichte van de reservering – naar beneden zal maximaal

10 procent van het bij de reservering overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht.

4.4 Bij afwijking – ten opzichte van de reservering- binnen 24 uur voor aanvang van het event in het aantal deelnemers naar beneden wordt echter het bij de reservering overeengekomen aantal deelnemers volledig in rekening gebracht.

Artikel 5. (Vooruit-)Betaling

5.1 The Dutch brengt bij een tot stand gekomen overeenkomst een bedrag ter hoogte van 50 procent van de geschatte factuurwaarde van het event bij het Member in rekening en 100 procent indien het event binnen 60 dagen plaatsvindt.

5.2 Deze betaling dient binnen de op de factuur genoemde termijn plaats te vinden. Indien de betaling van de factuur niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt dan verkeert het Member direct in verzuim.

Het Member krijgt dan alsnog de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de op de factuur genoemde termijn. Indien ook dan betaling uitblijft heeft The Dutch het recht om de overeenkomst conform het bepaalde onder artikel 7 (Annulering door The Dutch) te annuleren. The Dutch heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen uit artikel 6 (Annulering door Member) van toepassing.

5.3 Op de dag van het event of binnen korte termijn daarna ontvangt het Member de gespecificeerde eindafrekening. De reeds ontvangen betaling wordt hierop in mindering gebracht. Betalingen in delen door verschillende deelnemers aan het event zijn niet mogelijk.

5.2 Het Member is niet gerechtigd enige korting, compensatie of verrekening toe te passen op de met The Dutch overeengekomen prijs voor het event. Compensatie in de vorm van het willen inbrengen van onderdelen van het (corporate) memberships, greenfees of prodagen is derhalve niet mogelijk tenzij The Dutch hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

5.3 Indien er tussentijdse onvoorziene kostprijsverhogende wijzigingen optreden, is The Dutch gerechtigd deze aan het Member door te berekenen tot een maximum van 5 procent. Een verandering in btw-tarief wordt volledig (100 procent) doorberekend aan het Member.

ANNULERINGEN

Artikel 6. Annulering door Member

6.1 Het is voor het Member mogelijk een gereserveerd event te annuleren. Indien annulering plaatsvindt méér dan twaalf weken voor de (aanvangs)datum van het event, zijn er twee mogelijkheden:

1. In onderling overleg wordt een nieuwe datum c.q. nieuwe data voor het event vastgesteld.

2. Het event wordt definitief geannuleerd; het Member is 10 procent van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

6.2 Indien de annulering plaatsvindt tussen de twaalf en acht weken voor de (aanvangs)datum van het event, is het Member 25 procent van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

6.3 Indien de annulering plaatsvindt tussen de acht en vier weken voor de (aanvangs)datum van het event, is 50 procent van het verwachte factuurbedrag verschuldigd.

6.4 Indien de annulering vier weken voor de (aanvangs)datum van het event plaatsvindt dan is

100 procent van het verwachte factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door TheDutch

7.1 The Dutch is gerechtigd het event te annuleren indien het Member de in artikel 5 omschreven factuur niet, niet tijdig en/of niet volledig heeft voldaan.

7.2 The Dutch is ook gerechtigd het event te annuleren indien het Member niet tijdens het event aanwezig is. The Dutch heeft het recht hiervoor annuleringskosten bij Member in rekening te brengen. Voor de berekening van de hoogte van de annuleringskosten zijn de bepalingen uit artikel 6 (Annulering door Member) van toepassing.

7.3 The Dutch is in geval van overmacht gerechtigd het event te annuleren. In overleg met het Member wordt een nieuwe datum of worden nieuwe data voor het event vastgesteld. Het eventueel reeds door het Member (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als (aan)betaling van het event op de alternatieve datum/data.

7.4 The Dutch is niet aansprakelijk voor de kosten door het Member of door derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.

7.5 Onder overmacht wordt mede verstaan:

  • Slechte conditie van de golfbaan en/of materieel ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden.
  • Natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm.
  • Overheidsmaatregelen, waaronder mede begrepen alle maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Covid 19 – virus, die een (gedeeltelijke) sluiting van The Dutch tot gevolg hebben.

OVERIGE AFSPRAKEN
Artikel 8. Aanvullende regels

8.1 De reglementen en gedragsregels van The Dutch en de Nederlandse Golf Federatie (NGF), zoals deze te vinden zijn op de website van The Dutch en de NGF zijn van toepassing op de overeenkomst. Het Member is verplicht zich aan deze reglementen en gedragsregels te conformeren.

8.2 Voor bijzondere events of gelegenheden kunnen aanvullende regels gelden. Deze worden dan separaat kenbaar gemaakt.

Artikel 9. Lessen en starttijden

The Dutch is gerechtigd om bij het Member een les of greenfee in rekening te brengen in de navolgende gevallen:

a. Bij het niet verschijnen op de afgesproken starttijd of lesafspraak wordt 100% bij het Member in rekening gebracht.

b. Bij het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een starttijd of lesafspraak wordt 100% bij het Member in rekening gebracht.

c. Bij het meer dan 24 uur en minder dan 48 uur van tevoren afzeggen van meerdere starttijden wordt een bedrag van 250 euro bij het Member in rekening gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Een Member is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar en zijn/haar gast(en).

10. 2 Ieder Member is verplicht een adequate en toereikende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten alvorens les te nemen, deel te nemen aan een event of de baan te bespelen.

Artikel 11. Valet Parking

11.1 The Dutch biedt haar Members en gasten valet parking service. Het betreft een service waar Members en gasten gebruiken van mogen maken. Het is niet verplicht om van deze service gebruik te maken en het is te allen tijde mogelijk om het voertuig zelf op The Dutch te parkeren.

11.2 The Dutch is niet aansprakelijk in geval er tijdens de uitvoering van deze service schade aan het voertuig wordt toegebracht of met het voertuig schade wordt toegebracht aan een ander voertuig. In beide gevallen dient de verzekering van de eigenaar van het betreffende voertuig aangesproken te worden. De eigen verzekeringsdekking bepaalt vervolgens de hoogte van uitkering.

11.3 Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het voertuig geschiedt op eigen risico.